Områdesinfo

Områdesinfo

Bunn, som egentligen är 3 st sjöar, är belägen ca 4 km sydost om Gränna. Höjden över havet är 196,5 m, dvs ca 107 m över Vätterns yta.

Bunn är en måttligt näringsrik sjö med en areal på 10,18 km2 och ett största djup på 20,8 m. Stränderna är omväxlande branta och flacka, mestadels steniga. Inslag av grus och sand förekommer. Vegetationen utgörs av svaga - måttliga vassar. Sjön omges huvudsakligen av barrskog med inslag av löv- och odlingsmark.

Tillrinningsområdet är 170,0 km2 stort och består mestadels av barrskog och odlingsmark. Bunn har ekologisk funktion för rödlistade arter och är av viss betydelse för fågellivet.

Sjön har också betydelse för fritidsfisket och det aktiva friluftslivet. Fisket bedrivs främst efter gädda, abborre och gös. Fisket förvaltas av Norra och Södra Bunns fvof. Den totala fiskeansträngningen 2003 uppgick till 3342 st.

Den biologiska mångformigheten får anses som tämligen hög, främst beroende på en relativt artrik fiskfauna, en stor sjöyta, ett högt flikighetstal, ett betydande hypolimnion, en stor variation hos stränderna, bottenmaterialet och sjöns närmaste omgivningar samt en mångformig strand- och vattenvegetation.